پارچه بارانی ساده

  • کد محصول30142006
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهبارانی
  • طرح پارچهساده