پارچه پولکی بیزو

  • کد محصول15103002
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهبیزو
  • طرح پارچهپولکی