پارچه فوتر ترک

  • کد محصول40103010
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهضخیم
  • عرض پارچه140
  • جنس پارچهفوتر
  • طرح پارچهساده